Náš tým

Prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.
vedoucí lékař, gynekolog a urogynekolog

Prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc. - Oční klinika NeoVizeProfesor MUDr. Jaromír Mašata, CSc. vystudoval 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po jejím úspěšném zakončení v roce 1993 začal pracovat na gynekologicko – porodnickém oddělení Nemocnice Kladno a od listopadu 1993 působí na Gynekologicko – porodnické klinice 1. LF UK v Praze U Apolináře. V roce 1996 získal atestaci I. stupně a v roce 2000 II. stupně v oboru gynekologie – porodnictví. Během své praxe absolvoval i množství stáží na zahraničních pracovištích v Německu, Francii či Rakousku.

Na klinice U Apolináře se začal věnovat urogynekologii v které získal v roce 2010 specializační atestaci a reprodukční medicíně, kde získal atestaci v roce 2017. V roce 2019 získal certifikaci Level 1 pro oblast klinické neuropelvelogie. V roce 2007 byl jmenován docentem a v roce 2016 profesorem.

Pan profesor Mašata je členem mnoha domácích i zahraničních odborných společností a komisí. Je členem České lékařské komory, České gynekologicko – porodnické společnosti JEP a jejích sekcí pro urogynekologii, reprodukční medicínu a ultrazvukovou diagnostiku. Je členem výboru České urogynekologické společnosti, členem Internetional Continence Society, International Urogynecologycal Assosiation, European Urogynecologycal Assosiation a členem redakční rady International Urogynecology Journal.

Profesor Mašata je autorem a spoluatorem stovek odborných článků, publikací, monografií, učebních a edukačních textů. Pravidelně přednáší na domácích i odborných konferencích a podílí se na výuce mediků na I. LF UK a vzdělávání zdravotnických pracovníků. Věnuje se osvětě o problematice hyperaktivního močového měchýře a urogynekologie.

Pan profesor Mašata je spoluzakladatelem centra urogynekologiické a gynekologické péče KontiKlinikum.

 

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
urolog

Profesor MUDr. Marek Babjuk, CSc. - Oční klinika NeoVizeProfesor MUDr. Marek Babjuk, CSc. se narodil v roce 1961 v Praze. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, kde promoval v roce 1986. Po ukončení lékařské fakulty pracoval na urologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, zpočátku jako sekundární lékař a od roku 1993 jako vedoucí oddělení. Atestační zkoušku I. a II. stupně z urologie složil v letech 1988 a 1992, atestační zkoušku z klinické onkologie v roce 1997.

V červenci 2003 byl jmenován docentem pro obor urologie. Tématem jeho habilitační práce byla „Moderní neinvazivní a endoskopická diagnostika nádorů močového měchýře„.

Profesorem pro obor urologie byl jmenován dne 2. března 2009 prezidentem České republiky.

V roce 2009 byl jmenován přednostou Urologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol. Od dubna 2018 je pověřen vedením centra robotické operativy FN Motol. Na klinice UroKlinikum působí od jejího založení.

Profesor Babjuk zvítězil v listopadových volbách na pozici děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pro období 2022-2026.

Praxe

Ve své praxi se profesor Babjuk věnuje hlavně diagnostice a léčbě nádorových onemocnění v urologii. Předmětem jeho zájmu jsou operační výkony pro urologické nádory, pozornost věnuje také diagnostice nádorových onemocnění včetně zavádění nových metod a technologií.

Jedním z jeho odborných zájmů je robotická operativa v urologii. Od roku 2022 je oficiálním certifikovaným instruktorem robotické operativy pro systém DaVinci.

Během své dosavadní kariéry publikoval více než 250 článků v odborných časopisech, z toho přes 200 v zahraničí. Jeho práce byly citovány ve více než 9000 odborných publikacích. Je autorem nebo spoluautorem 7 monografií s urologickou tématikou. Podílel se na realizaci 13 grantových projektů. Profesor Babjuk je také členem redakčních rad řady prestižních zahraničních i domácích vědeckých časopisů, například European Urology, World Journal of Urology, Urologie Internationalis, European Urology Oncology, Central European Journal of Urology nebo Česká Urologie.

Členství ve výborech a komisích v ČR

V letech 2011-2019 byl předsedou České urologické společnosti ČLS JEP. V roce 2019 předal předsednictví profesoru Zachovalovi a nadále zůstává členem výboru ČUS. V roce 2023 byl opět zvolen do předsednictva urologické společnosti.

Profesor Babjuk je aktivním členem mnoha vědeckých rad. Od roku 2009 členem vědecké rady České lékařské komory, od roku 2013 členem vědecké rady 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, od roku 2018 členem Vzdělávací rady Ministerstva zdravotnictví a členem Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví pro obor Urologie, respektive Onkourologie.

Profesor MUDr. Marek Babjuk je děkanem 2. lékařské fakulty UK Praha.

Mezinárodní úspěchy

Absolvoval několik studijních pobytů v zahraničí. V roce 1990 pracoval rok na urologické klinice ve Wuppertalu a v roce 1999 čtyři měsíce na urologické klinice Klinikum Grosshadern v Mnichově. Kromě toho navštívil během kratších návštěv řadu předních klinik v Evropě i v USA.

Profesor Babjuk byl v letech 2007-2012 místropředsedou a od roku 2012 do roku 2022 předsedou skupiny pro tvorbu doporučených postupů (guidelines) u nádorů močového měchýře Evropské urologické společnosti (EAU). Od 12. 7. 2021 je členem výboru Evropské urologické společnosti.

Prof. Babjuk je od roku 2016 hostujícím profesorem na Medical University of Vienna a pro rok 2017 získal čestnou pozici hostujícího profesora na The Chinese University of Hong Kong.